"Τίποτα που κάνουμε δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό"

Για τη Lutosa, η ασφάλεια και η ευημερία στην εργασία αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα, την οποία θέτει στο επίκεντρο των στόχων της. Αυτή η δέσμευση μεταφέρεται σε ένα καταστατικό, του οποίου οι κύριοι πυλώνες είναι η ασφάλεια των εγκαταστάσεων μας, οι μέθοδοι εργασίας μας, καθώς και η ικανότητα και η προσωπική δέσμευση σε κάθε επίπεδο της εταιρείας.

Μέσω του συστήματος δυναμικής ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου, επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη μιας βαθιάς εταιρικής κουλτούρας στον τομέα αυτό.

Όλες οι προσπάθειές μας στρέφονται προς το σύνθημά μας "Τίποτα δεν δικαιολογεί τραυματισμό!"

 

 

 

 

 

 

 

 

Création SIP